Årsmötesprotokoll FNH Västernorrland

Föreningen Nordsvenska Hästen Västernorrland
Protokoll
Årsmöte 2020-04-19
Plats: Timrå Hästsportförening


§1 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande Margareta Andersson som hälsar oss välkomna.


§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mötesordförande: Till mötesordförande väljs Annelie Hamrin
Mötessekreterare: Till mötessekreterare väljs Annica Johansson

§3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Justeringsperson/rösträknare:Till justerare/rösträknare väljs Mats Nyberg
Justeringsperson/rösträknare: Till justerare/rösträknare väljs Lennart Hjeltström

§4 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.

§5 Fastställande av röstlängd
Antal närvarande: 9
Antal röstberättigade: 8

§6 Årsmötets behöriga utlysande Alla är personligt kallade via post samt via hemsida och föreningens sida på Facebook i god tid. Mötet godkänner kallelsen.

§7 Föredragning av verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelsen presenterades( bilaga 1). Mindre ändringar gjordes..

§8 Föredragning av ekonomisk berättelse och revisionsberättelse 2019. Kassören Ingrid Dahlgren redovisade föreningens resultat- och balansräkning. Årets resultat visar på -327,50 kr. Behållningen är
13 474,20 kr ( bilaga 2). Revisionsberättelsen lästes upp av Mats Nyberg ( bilaga 3).

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och andra funktionärer 2019 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10 Behandling av inkomna motioner Inga motioner har inkommit.

§11 Beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare som ska ingå i distriktsstyrelsen
Då distriktet har färre än 50 medlemmar bestämmer mötet att det fortsatt skall var fem ledamoter i styrelsen.

§12 Val av distriktsstyrelse 2020

Position Väljs på År Vald person
Ledamot 2 år 2020-2021 Omval/nyval
Ledamot 2 år 2020-2021 Nyval
Ledamot 2 år 2019-2020 Annica Johansson
Ledamot 2 år 2019-2020 Ingrid Dahlgren
Ledamot 2 år 2019-2020 Kristoffer Näslund

Mötet beslutar om omval på Margareta Andersson och nyval på Annelie Hamrin.

§13 Val av ordförande för distriktet av en tid om 1 år Till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2020 väljs Annelie Hamrin.

§14 Val av fullmäktigeledamot/ledamöter 2020 Till fullmäktigeledamot väljs Annelie Hamrin. Samtliga i styrelsen äger dock rätt att vara ersättare, men då måste en undertecknad fullmakt finnas.

§15 Val av revisorer Till revisorer väljs Mats Nyberg och Knut-Erik Eriksson.

§16 Övriga val som distriktsstyrelsen önskar att distriktårsmötet genomför

Position Väljs på År Vald person
Hemsideansvarig 2 år 2020-2021 Omval/nyval
Till hemsideansvarig väljs Martin Stugholm. En önskan om att lägga till föreningens Facebooksida även på hemsidan framkom och mötet bestämmer att så ska ske.

§17 Beslut om antal personer i valberedningen och val av dessa
Mötet beslutar att två personer skall ingå i valberedningen. Mötet väljer Torgny Klavevik och Mats Nyberg.

§18 Utdelning av diplom och eventuellt övrig gratifikation
Styrelsen avtackade Jan-Ove Lundqvist efter sin tid i styrelsen.

§18b Distriktet Mats Nyberg berättade om distriktets historia och att det är 20-årsjubileum i år. Det måste vi uppmärksamma på något sätt, en fråga för nästa möte.

§19 Mötets avslutning

Vid protokollet Ordförande

Annica Johansson Annelie Hamrin

Justeras Justeras


Mats Nyberg Lennart Hjeltström

-------------------------------------------------------------------------------

Föreningen Nordsvenska Hästen i Västernorrland

Protokoll årsmöte i Lugnvik 2014-02-23

§ 1 Ordförande Knut-Erik Eriksson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet – Lennart Hjeltström, till sekreterare valdes Victoria Svedberg.

§ 3 Till justerare valdes Torgny Klavevik och Per-Olof Hallkvist.

§ 4 Kallelse till årsmötet har skett via hemsidan och personligt brev till medlemmarna minst 14

dagar i förväg. Mötet godkänner kallelsen.

§ 5 Verksamhetsberättelsen presenterades, se bilaga.

§ 6 Ekonomin redovisades, balans- och resultaträkningarna fastställdes.

§ 7 Revisionsberättelse – bokslut och årsredovisning är utmärkt genomförda.

§ 8 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013. Beslut enligt revisorernas förslag.

§ 9 Val av distriktets ordförande – omval av Knut-Erik Eriksson.

§ 10 Val av övriga styrelseledamöter – omval av sittande.

Sekreterare Lennart Hjeltström

Kassör Åke Gustavsson

Ungdomsansvarig Jenny Lundqvist

Stoinventeringsansvarig/medlemsansvarig Mats Nyberg

Hemsideansvarig Martin Stugholm

§ 11 Val av fullmäktige på 4 år. Mötet väljer 2 företrädare, Mats Nyberg i första hand och Knut-Erik

Eriksson i andra hand. Övriga i styrelsen är ersättare.

§ 12 Val av revisorer och ersättare. Omval av sittande, Max Kempe och Kjell Vesterberg är

ordinarie, Torgny Klavevik ersättare.

§ 13 Övriga val som mötet önskar företa. Mötet fastställer att styrelsen utsett en hemsideansvarig –

Martin Stugholm. Mötet väljer 2 st suppleanter som ska kallas till alla styrelsemöten – Helena

Eriksson och Victoria Svedberg.

§ 14 Val av valberedning, omval av sittande – Jan-Ove Lundqvist och Tomas Berglund. Jan-Ove är

sammankallande.

§ 15 Motioner och andra förslag. Det har kommit in lite förslag om verksamheter och aktiviteter till

styrelsen. Det är lite svårt med logistiken då det är ett stort distrikt och man kan inte frakta runt

hästarna hur långt som helst, ett förslag är att ordna aktiviteter t.ex. i norra och södra delen. Man

skulle kunna anordna ett DM i brukskörning, material och kunskap finns i föreningen. Ett problem

vid anordnande av tävlingar är att det är svårt att hitta folk som kan hjälpa till. Mats Norell är

intresserad av att komma och hålla i en plöjningskurs, då behövs några som kan köras i par, det är

roligare om det blir flera. Då några var nya på årsmötet kördes en presentationsrunda, mycket

kunskap och erfarenhet fanns samlat på mötet. Olika idéer om hur man ska kunna utveckla

föreningen var att samarbeta med andra föreningar och med andra län. Det kanske går att ordna

tävlingar och aktiviteter på Nordvik, där finns bra resurser och förutsättningar. Man kan också

genomföra mindre träningsträffar i lokala klubbar, t.ex. på ridskolor. Föredrag kan man gärna

fortsätta att anordna. Hur kan man värva fler medlemmar? Hur kan vi visa upp hästen i samhället?

Det kan vara värt att kolla upp om det går att få bidrag någonstans för att ordna utbildningar och

liknande för att väcka intresse hos yngre generationer. Styrelsen får i uppdrag att bena ut vad som

ska göras under året och ta hjälp från resten av föreningen. Ett sätt kan vara att bilda olika

arbetsgrupper.

§ 16 Mötet avslutas.

Sekreterare Mötets ordförande

Victoria Svedberg Lennart Hjeltström

Justerare Justerare

Torgny Klavevik Per-Olof Hallkvist

Senaste kommentarer